،افراد تراجنسی و افراد بیناجنسی متمرکز است Nonbinary خدمات مرکز ریالتو بر مسائل زنان، هم جنس گرایان،افراد

و همچنین بر تمامی افرادی که از این گروها پشتیبانی می کنند. افزون بر این، مراکز و گروه های(FLINT*مخفف به آلمانی: )

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با انگیزه ها و پس زمینه های فمینیستی در محله، شهر و ایالت هامبورگ می توانند از فضایی که این مرکز ارائه می کند، استفاده کنند. این چنین باید زمینه ای برای الهام بخشی و تبادل نظر درباره فعالیت های فمینیستی در شرایط گوناگون فراهم شود.

مرکز فمینیستی فرهنگی ریالتو در محله ویلهلمز بورگ در بخش مرکزی شهر هامبورگ واقع در جنوب رودخانه البه قرار گرفته است.

هدف این مرکز فمینیستی فرهنگی و آموزشی که در محل سابق سینما ریالتو قرار دارد، این است که امکان دسترسی به مکانی برای را گسترش دهد. FLINT* آموزش، نت ورکینگ و اطلاعات برای

امید است مرکز ریالتو مکانی را بوجود آورد که همبستگی در آن احساس شود و امکان نت ورکینگ و توانمند سازی را فراهم کند. ما انتظار همزیستی و همکاری با مراکز فمینیستی موجود را داریم و می خواهیم آشنایی آنها با یکدیگر را ممکن سازیم و بر مرزها غلبه کنیم. امکان دسترسی به امکانات این مرکز،همچنین دسترسی آسان برای معلولان و همکاری با ساختارهای موجود که برای تلاش می کنند در کانون توجه ما قرار دارد. FLINT* توانمند سازی

مرکز فمینیستی فرهنگی ریالتو در سازماندهی خود برای تحقق ساختارهای زیر تلاش می کند:

به طور کلی ارائه برنامه های این مرکز و شرکت در آنها نباید بخاطر نبود بودجه شخصی، کمبود زمان یا اطلاعات متوقف شود.

از این رو هدف این است که در دراز مدت یک سازماندهی مستمر متشکل از گروه ها و افرادی که به طور منظم از خدمات مرکز استفاده می کنند، ایجاد شود. علاوه بر این باید ساختاری شفاف برای بررسی درخواست ها توسط گروهی ثابت متشکل از پاسخگویان و دوستان این مرکز ایجاد شود که نظارت و مدیریت منظم پروژه ها را انجام می دهند و در کنارهم جهت گیری های این مرکز و تصویری که مرکز از خود ارائه می دهد را پدید می آورند.

حامی:

قرار دارد که در هامبورگ واقع شده است. Inter-Act eV پشتیبانی این پروژه از نظر حقوقی بر عهده موسسه غیرانتفاعی